3-5 MARCA 2017
EXPO XXI Warszawa
ul. prądzyńskiego 12/14

Warunki ogólne umowy podnajmu

Podstawę podnajmu Powierzchni Wystawienniczej na rzecz Wystawcy stanowią postanowienia umowy zawartej pomiędzy MOTORONI Sp. z o.o., prowadzący działalność w Błoniu przy ulicy Powstańców 19 i Warszawskim Centrum EXP XXI  w Warszawie.

DEFINICJE

W rozumieniu postanowień niniejszych warunków ogólnych umowy podnajmu, poszczególne pojęcia w nich użyte oznaczają:

EXPO XXI oznacza Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000021016, będącą zarządcą obiektu wystawienniczo - konferencyjnego EXPO XXI;

Motoroni albo Organizator Imprezy oznacza spółkę MOTORONI Spółka z o.o. prowadzącą działalność w Błoniu 05-870, przy ul. Powstańców 19, NIP 1182005379, REGON 141935490, KRS 0000354309.

Nieruchomość oznacza grunty położone przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie oraz posadowione na nich budynki, budowle i ulepszenia,

Hala Wystawiennicza oznaczają położoną na Nieruchomości halę, w których znajduje się Powierzchnia Wystawiennicza będąca Przedmiotem Podnajmu;  

Opłata oznacza kwoty należne Motoroni z tytułu podnajęcia na rzecz Wystawcy Przedmiotu Podnajmu, w tym w szczególności czynsz podnajmu powierzchni wystawienniczej, bez uwzględnienia jednak opłat za Usługi Dodatkowe i podatku od towarów i usług (VAT);

Dzień Rozpoczęcia oznacza dzień 2 marca 2017roku, w którym nastąpi przekazanie Przedmiotu Podnajmu Wystawcy - przez  Motoroni;

Dzień Zakończenia oznacza dzień 6 marca 2017 roku, w którym Wystawca zobowiązany jest zwrócić Motoroni Przedmiot Podnajmu;

Impreza względnie Targi oznacza Wystawa Motocykli i Skuterów, odbywające się w okresie od dnia 3 marca 2017 roku do dnia 5 marca 2017 roku;

Klient, względnie Wystawca oznacza, osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Motoroni podnajmuje powierzchnię będącą Przedmiotem Podnajmu;

Nadzór techniczny oznacza nadzór sprawowany przez przedstawiciela EXPO XXI podczas przygotowań do Imprezy, w trakcie jej trwania, a także podczas demontażu wyposażenia. Nadzór obejmuje pieczę nad przebiegiem wszystkich etapów Targów oraz udzielanie pomocy i wskazówek dotyczących prawidłowego korzystania z obiektu i jego urządzeń przez Organizatora Imprezy;

Okres Najmu oznacza czas określony, w którym Motoroni będzie znajdować się w posiadaniu powierzchni wynajętej od EXPO XXI;

Rezerwacja oznacza przyrzeczenie podnajmu na rzecz Klienta Powierzchni Wystawienniczej w Okresie Podnajmu, na podstawie zgłoszenia dokonanego poprzez złożenie Karty Zgłoszeniowej wypełnionej i podpisanej przez Wystawcę albo osobę upoważnioną do reprezentowania Wystawcy, szczegółowo zaznaczoną w załączniku nr 1.

Okres Podnajmu oznacza czas określony, w którym odpowiednia część Przedmiotu Podnajmu zostanie oddania Wystawcy do korzystania na zasadach określonych w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków i na warunkach wynikających ze złożonej Karty Uczestnictwa, rozpoczynający się w Dniu Rozpoczęcia i kończący się w Dniu Zakończenia;

Okres Targów oznacza czas, w trakcie którego Targi są dostępne dla zwiedzających;

PLN oznacza prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej;  

EUR oznacza Euro, jako środek płatniczy obowiązujący na terenie państw  – członków Unii Europejskiej, należących do strefy Euro, w którym dokonywane są rozliczenia pomiędzy MOTORONI a Wystawcą zagranicznym;

Przedmiot Najmu oznacza wyrażoną w metrach kwadratowych powierzchnię Hal Wystawienniczych oraz Sal Konferencyjnych przekazaną w Okresie Najmu Motoroni przez EXPO XXI, na podstawie postanowień umowy opisanej na wstępie;

Przedmiot Podnajmu oznacza wyrażoną w metrach kwadratowych powierzchnię Hal Wystawienniczych oraz Sal Konferencyjnych, stanowiącą odpowiednią część Przedmiotu Podnajmu, przekazaną Wystawcy przez Motoroni, na Okres Podnajmu, szczegółowo zaznaczoną w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;

Podatek od towarów i usług (VAT) oznacza podatek od wartości dodanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z r. 2004, Nr.54 poz.535 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, obliczany wg stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury na rzecz Klienta Motoroni;

Protokół zdawczo-odbiorczy oznacza dokument, stwierdzający opis przekazywanego Przedmiotu Podnajmu.

Warunki Podnajmu albo Warunki Ogólne oznaczają postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych Umowy Podnajmu;

Usługi Dodatkowe oznacza wszystkie usługi towarzyszące wynajęciu powierzchni wystawienniczej, zamawiane odrębnym formularzem przez Wystawcę w MOTORONI, wskazane w postanowieniach niniejszych Warunków Ogólnych, wzór którego stanowi załącznik nr 7. W rozumieniu niniejszych Warunków Ogólnych uznaje się w szczególności reklamę, a także pozostałe usługi związane z uczestnictwem w Targach, szczegółowo opisane w Rozdziale „Reklama i Usługi Dodatkowe”;

Karta Zgłoszeniowa albo Karta Uczestnictwa oznacza dokument, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Ogólnych, będący podstawą oddania w podnajem Powierzchni Wystawienniczej którego wypełnienie i podpisanie warunkuje udział w Imprezie.

Regulamin EXPO XXI oznacza Regulamin EXPO XXI. Regulamin powyższy dostępny na stronie internetowej www.wystawamotocykli.pl, który uznaje się za  załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Ogólnych.

Siła wyższa oznacza:

1. wojnę, działania wojenne, (niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych,
2. rebelię, terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową,
3. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki lub lokauty zakłócające funkcjonowanie gospodarki,
4. użycie amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne;
5. klęski żywiołowe, takie jak: trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, gwałtowne burze lub śnieżyce, względnie aktywność wulkaniczna,
6. inne, nie wymienione w pkt. 5) zmiany klimatyczne lub pogodowe, w tym utrzymujące się przez czas dłuższy niż dwa tygodnie silne mrozy z temperaturą poniżej minus 15 (piętnaście) stopni Celsjusza, powodujące awarie sieci energetycznych, grzewczych i wentylacji Nieruchomości,
7. długotrwałe opady śniegu, w tym zamiecie i zawieje śnieżne względnie długotrwałe opady deszczu,
8. katastrofę budowlaną albo zagrożenie taką katastrofą,  uniemożliwiającą odbywanie Targów,
9. zakłócenia i przerwy w dostawach mediów, w tym prądu i wody, a także przerwy i zakłócenia w telekomunikacji, także wywołane przez czynniki opisane wyżej w punktach 1) do 8). mające bezpośredni wpływ na wykonywanie zobowiązań przez strony.

 

 

OKRES PODNAJMU

Okres Podnajmu wynosi 4 doby - począwszy od Dnia Rozpoczęcia, tj. 2 marca 2017 roku do Dnia Zakończenia, tj. 5 marca 2017 roku i obejmuje Okres Targów oraz czas przeznaczony na budowę wewnątrz Nieruchomości stoisk o powierzchniach otwartych, przygotowanie do Imprezy stoisk zabudowanych, a następnie demontaż stoisk i usunięcie elementów wykorzystywanych w trakcie Imprezy przy czym:

1. dzień  2 marca 2017 roku od godz. 8.00 do godz. 3.00 w nocy  3 marca 2017 roku przeznaczony jest na budowę stoisk wystawienniczych oraz wykonanie innych czynności przygotowawczych (dotyczy stoisk o powierzchniach otwartych),
2. dzień  2 marca 2017 roku od godz. 19.00 do godz. 3.00 w nocy  3 marca 2017 roku przeznaczony jest na przygotowanie stoiska do Targów (dotyczy stoisk zabudowanych systemem octanorm),
3. dzień  3 marca 2017 roku w godz. 10.00-19.00 oraz dni od 4 marca do 5 marca 2017 roku w godz. 10.00-18.00 przeznaczone są na Targi („Okres Targów”);
4. dzień 5 marca 2017 roku od godz. 18.00 do godz. 3.00 w nocy 6 marca 2017 roku przeznaczony jest na demontaż wszystkich stoisk oraz usuniecie wszystkich innych elementów wykorzystywanych w trakcie Targów;

W przypadku przekroczenia terminu podnajmu, Wystawca zostanie obciążony karą w wysokości 1000zl (słownie: jeden tysiąc złotych netto) netto za każdą Rozpoczętą godzinę oraz kosztami usunięcia pozostawionych elementów zabudowy czy wystroju Imprezy.

 

DOKONYWANIE REZERWACJI

1. Rezerwacje są dokonywane po przesłaniu wypełnionej Karty Zgłoszeniowej. Wypełnienie Karty oznacza akceptację niniejszych Warunków Ogólnych Umowy Podnajmu.
2. Kartę Zgłoszeniową podpisuje osoba upoważniona w imieniu Wystawcy do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania  zobowiązań finansowych.
3. Warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata na rzecz Motoroni zaliczki stanowiącej 25% (dwadzieścia pięć procent) Opłaty na zasadach opisanych w ust. 5 w Rozdziale „Opłaty za podnajem oraz związane z podnajmem”.
4. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał Karty Zgłoszeniowej  o której mowa w ust. 1 w dwóch egzemplarzach w ciągu 14 dni liczonych od dnia dokonania wstępnej rezerwacji powierzchni na adres Organizatora Imprezy.

 

 

OPŁATY ZA PODNAJEM ORAZ ZWIĄZANE Z PODNAJMEM

1. Opłaty przypadające od Wystawcy na rzecz Motoroni będą płatne bez wezwania na zasadach określonych niżej w ust. 2 do 12.
2. Wyłącza się możliwość dokonywania potrąceń oraz rozliczania wierzytelności wzajemnych, o ile nie została ona przewidziana w postanowieniach niniejszych Warunków Ogólnych.
3. Opłaty oraz pozostałe należności na rzecz Motoroni, denominowane w EUR są realizowane w oparciu o kurs sprzedaży EUR wobec PLN w  ING Bank Śląski.
4. Podatek VAT zostanie doliczony do wszystkich płatności na rzecz Motoroni, o ile przewidują to obowiązujące przepisy.
5. Wystawca zapłaci Motoroni Opłatę za korzystanie z Przedmiotu Podnajmu w następujący sposób: 25% zaliczki w terminie 7 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną Karty Zgłoszeniowej, 35% do dnia 16 grudnia 2016 roku, 40% do dnia 31 stycznia 2017 roku.
6. Wystawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za zlecone Motoroni Usługi Dodatkowe w ciągu 7 dni od dnia zamówienia, ale nie późnij niż do dnia 31 stycznia 2017 roku.  
7. Wszelkie płatności będą dokonywane przez Wystawcę przelewem bankowym na rachunek Motoroni prowadzony w ING Bank Śląski pod numerem 19 1050 1924 1000 0090 6925 4762.
8. Płatność zostanie uznana za dokonaną z chwilą uznania wpłaty Wystawcy na rachunku bankowym, o którym mowa wyżej. Celem stwierdzenia dokonania płatności, Motoroni może żądać potwierdzenia dokonania przelewu.
9. Wystawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia niniejszym Motoroni do wystawiania faktur bez podpisu Wystawcy.
10. W przypadku zwłoki Wystawcy w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz Motoroni, Wystawca obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
11. Uregulowanie zawarte w ustępie poprzedzającym nie ogranicza uprawnienia Motoroni do:

a) dochodzenia przewidzianych w postanowieniach Warunków Ogólnych kar umownych jak również odszkodowań na zasadach ogólnych
b) anulowania rezerwacji,
c) rozwiązania umowy podnajmu,
d) egzekwowania innych uprawnień przewidzianych przepisami prawa.

12. W przypadku nie uiszczenia należności opisanych wyżej w ust. 4, 5 i 6, Motoroni może także powstrzymać się od wydania przedmiotu podnajmu w ustalonym terminie, do czasu uregulowania należności.

 

 

IDENTYFIKATORY

Wystawca otrzymuje identyfikatory upoważniające do wejścia na Targi od dnia 3 marca 2017 roku do 5 marca 2017 roku. Liczba identyfikatorów uzależniona jest od powierzchni Przedmiotu Podnajmu. Dla pierwszych 20m² powierzchni Przedmiotu Podnajmu Wystawcy przysługują 3 identyfikatory, dla każdych następnych 20m² tej powierzchni przysługuje 1 identyfikator.

 

OBOWIĄZKI MOTORONI

1. Motoroni zobowiązuje się do zapewnienia w Okresie Podnajmu całodobowej ochrony obiektu, oświetlenia wewnątrz hal, ogrzewania oraz klimatyzacji pawilonów i sal, dostępu do sanitariatów, a także zarówno w trakcie montażu i demontażu stoisk, jak i w czasie trwania Targów, dyżurów służb obiektu (w tym w szczególności: kierownika hali, elektryka, hydraulika) oraz sprzątania ciągów komunikacyjnych.
2. Ponadto, Motoroni zorganizuje w Okresie Targów punkt medyczny z dyżurem ratownika medycznego.
3. Motoroni zobowiązuje się do udostępnienia planów technicznych Przedmiotu Najmu, takich jak: plany architektoniczne, plany instalacji elektrycznej, plany instalacji hydraulicznej, plany instalacji telefonicznej.
4. Motoroni zobowiązuje się dysponować ważnymi i opłaconymi następującymi polisami ubezpieczeniowymi:

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez,
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności gospodarczej z rozszerzeniem o szkody w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą ubezpieczającego,

 

 

ZASADY ODDAWANIA W PODNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ I ORGANIZACJI TARGÓW

1. Motoroni, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy Podnajmu zobowiązuje się podnająć Wystawcy powierzchnię wystawienniczą stanowiącą Przedmiot Podnajmu, w Okresie Podnajmu zdefiniowanym powyżej w rozdziale „DEFINICJE”.
2. Wszelkie działania podjęte na Nieruchomości przez Wystawcę, muszą dotyczyć wyłącznie zakresu tematycznego Targów.
3. Klient zobowiązuje się wyznaczyć osobę reprezentującą jego prawa i obowiązki oraz zapewnić przestrzeganie przez pracowników i inne osoby reprezentujące jego prawa przepisów obowiązujących na terenie Nieruchomości. O wyznaczeniu osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wystawca poinformuje Motoroni w Karcie Zgłoszeniowej.
4. Wystawca zobowiązany jest do przekazania Motoroni listę pojazdów jakie zamierza wprowadzić na teren Nieruchomości, wraz z uwzględnieniem numerów ich silników oraz numerów ramy, w przypadkach, w których producent taki numer wprowadził.
5. W przypadku niedostarczenia listy, o której mowa wyżej w ust. 4, Motoroni nie będzie ponosić odpowiedzialności za pojazd zgłoszony przez Wystawcę, jako zaginiony.
6. Motoroni nie zezwala na ustawianie konstrukcji targowych oraz eksponatów na stoiskach niezabudowanych, bezpośrednio na podłożu hali targowej. Wystawca zobowiązany jest w takim przypadku pokryć podnajętą powierzchnię wykładziną targową na własny koszt.
7. Wystawca, ubiegający się o podnajęcie na jego rzecz powierzchni niezabudowanej, zobowiązany jest przedstawić Motoroni do akceptacji, w formie pisemnej:

a) plan zabudowy powyższego stoiska,
b) oświadczenie Wystawcy stanowiące załącznik nr 5 do umowy.

8. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentów o których mowa w ust.  4 i 7 do dnia 31 stycznia 2016 roku.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTU PODNAJMU

1. Wystawca zobowiązany jest używać przedmiot podnajmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegać zasad użytkowania i korzystania z Nieruchomości. Ponadto Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wymogów zawartych w wydanych na ich podstawie regulaminach obowiązujących na terenie Nieruchomości, a także wszelkich pozostałych reguł bezpieczeństwa i higieny określonych we właściwych przepisach, a także Regulaminu EXPO XXI oraz wszelkich innych regulaminów okresowo ustanawianych przez MT Polska względnie Motoroni, w wykonaniu postanowień umowy wskazanej na wstępie oraz niniejszych Warunków Ogólnych.
2. Wystawca nie może dokonywać zmian w Halach Wystawienniczych i innych używanych pomieszczeniach bez uprzedniej pisemnej zgody  Motoroni. W celu uzyskania takiej zgody, Wystawca zwróci się do Motoroni z odpowiednim wnioskiem podając planowaną datę rozpoczęcia prac oraz inne informacje, których w tym zakresie może zażądać Motoroni. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie prac objętych powyższym wnioskiem, Motoroni przysługiwać będzie uprawnienie do jej cofnięcia jeśli prowadzenie prac będzie wiązało się z nadmiernymi zakłóceniami korzystania z Nieruchomości przez innych wystawców lub użytkowników lub jeżeli okaże się, że prace prowadzone przez Wystawcę ingerują w substancję lub elementy struktury Hal Wystawienniczych bądź ich elewację albo też zmieniają wygląd względnie zakłócają estetykę budynków. Jeśli Motoroni udzieli swojej zgody na wprowadzenie zmian, wszystkie zmiany zostaną wykonane na wyłączny koszt i ryzyko Wystawcy. Wniosek powyższy oraz zgoda Motoroni winny być składane i udzielane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ograniczenia przewidziane wyżej w ust. 2 nie dotyczą montażu i demontażu stoisk na Powierzchni Podnajmu w zakresie, w jakim nie narusza to konstrukcji, ścian, wyglądu i innych istotnych parametrów technicznych Hal Wystawienniczych i innych miejsc na terenie Nieruchomości. Prace te jednak powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi postanowieniami Regulaminu EXPO XXI.
4. Wszystkie uzupełnienia, instalacje, elementy wystroju zmiany dokonane w Halach Wystawienniczych winny mieć charakter tymczasowy i pozostaną własnością Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest w Dniu Zakończenia  do ich demontażu i naprawy uszkodzeń spowodowanych wskutek ich zamontowania względnie demontażu, bądź też pokryje koszty takich napraw.
5. Wystawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Motoroni o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach lub usterkach w Halach Wystawienniczych, jak również w częściach wspólnych Nieruchomości.
6. Wystawca nie ma prawa zawierać dalszych umów podnajmu Powierzchni Podnajmu, lub w inny sposób udzielać osobom trzecim prawa do jej używania, choćby miało ono charakter bezpłatny.
7. W Dniu Zakończenia Wystawca na własny koszt usunie także wszelkie zainstalowane przez siebie elementy wyposażenia, inne niż wymienione w ust. 4, w tym w szczególności meble, znaki, nadruki i napisy, taśmy klejące jak również pokryje koszty koniecznych uzupełnień i napraw wyposażenia stanowiącego własność EXPO XXI.
8. Po zakończeniu Okresu Podnajmu, Wystawca zwróci Przedmiot Podnajmu w stanie nie gorszym niż ten, w jakim go otrzymał, z wyłączeniem jedynie zwykłego zużycia, w stanie wolnym od osób i rzeczy reprezentujących jego prawa. W razie gdy Wystawca nie dopełni powyższego obowiązku przed zakończeniem Okresu Podnajmu, Motoroni będzie mógł usunąć rzeczy Wystawcy z terenu Nieruchomości oraz zlecić jego przechowanie bądź utylizację na koszt i ryzyko Wystawcy.
9. Motoroni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu lub za niesprawne działania jakichkolwiek mediów, usług lub urządzeń, jeżeli są one spowodowane przyczynami leżącymi poza kontrolą Motoroni w szczególności wówczas gdy są one skutkiem siły wyższej. Jakiekolwiek przerwy w usługach nie będą w tych okolicznościach uznawane za zakłócanie praw Wystawcy do korzystania z Powierzchni Podnajmu.
10. Przekazanie Przedmiotu Podnajmu Wystawcy, na Okres Podnajmu, nastąpi w Dniu Rozpoczęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego opisującego stan Przedmiotu Podnajmu. Niezłożenie przez Wystawcę w protokole zdawczo- odbiorczym oświadczenia, co do stanu Przedmiotu Podnajmu oznaczać będzie, iż Przedmiot Podnajmu nie jest obciążony wadami, które uniemożliwiałyby lub w jakikolwiek sposób utrudniały prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Podnajmu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6.
11. Wystawca zobowiązany jest do zdania Przedmiotu Podnajmu Organizatorowi, w Dniu Zakończenia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego opisującego stan Przedmiotu Podnajmu. Wystawca zobowiązany jest przywrócić Przedmiot Podnajmu do stanu poprzedniego, posprzątać Przedmiot Podnajmu i dokonać napraw wszelkich uszkodzeń (w szczególności wywóz eksponatów, elementów zabudowy, zwinięcie pokryć podłogi wraz taśmami oraz zdjęcie reklam), co warunkuje skuteczne dokonanie zwrotu Przedmiotu Podnajmu. W przypadku nie wywiązania się przez Wystawcę z zobowiązań określonych w zdaniu poprzednim, Organizator wykona prace na koszt i ryzyko Wystawcy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6.
12. Podpisanie Karty Zgłoszeniowej przez Wystawcę jest także równoznaczne z oświadczeniem co do przyjęcia i przestrzegania wymogów wynikających z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych, Regulaminu EXPO XXI oraz pozostałych przepisów oraz postanowień regulaminów wymienionych wyżej w ust. 1.

 

 

REKLAMA I POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE

1. Wykonanie wszelkich usług dodatkowych, z uwagi na ograniczenia wynikające z Regulaminu EXPO XXI oraz z postanowień umowy powołanej na wstępie niniejszej Umowy Podnajmu, Wystawca może zamówić wyłącznie z zachowaniem wymogów wynikających  z postanowień ust. 2 do 8 niniejszego Art.
2. Wystawca może zamówić u Motoroni lub u firmy wskazanej przez Motoroni Usługi Dodatkowe inne niż reklama obejmujące:

a) podłączenie telefonu, podłączenie Internetu na stoisku,
b) usługi spedycyjne
c) catering na terenie Hal Wystawienniczych,
d) zabudowę i demontaż stoisk.,
e) wynajem sprzętu techniki dźwiękowej, konferencyjnej.

3. Zamówienie na Usługi Reklamowe lub pozostałe Usług Dodatkowych Organizator przyjmuje na odrębnych formularzach stanowiących załącznik nr 3 lub załącznik nr 7 do umowy.
4. Reklama na terenie EXPO XXI nie podlega dodatkowym opłatom, o ile odbywa się na terenie stoiska.
5. Poza stoiskami reklama jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. Reklama ruchoma wymaga odrębnej zgody EXPO XXI. Przy braku zgody na reklamę udzielonej przez podmioty wymienione w ustępie poprzedzającym nośniki reklamowe zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.
6. Reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia, a także porządku prawnego ze względu na ich formę i treść oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na terenie EXPO XXI.
7. Zamawiający reklamę przyjmuje do wiadomości, że dostarczając materiały reklamowe do publikacji winien spełniać następujące warunki:

a) dysponować prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi prawami do materiałów przekazywanych jako „materiał reklamowy”
b) zapewnić, że rozpowszechnienie materiałów, o których mowa wyżej pod lit. (a) nie będzie naruszać praw autorskich i innych praw osób trzecich
c) posiadać wszelkie prawa do znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystywanych w materiałach reklamowych, bądź też posiadać prawo do dysponowania nimi za podstawie umów licencyjnych względnie  z innego tytułu,
d) materiały reklamowe nie mogą być dotknięte wadami prawnymi,
e) materiały reklamowe nie mogą być przedmiotem zastawu ani też w inny sposób obciążone,
f) materiały reklamowe nie mogą naruszać: prawa dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji

8. Wystawca zobowiązuje się do dostarczenia logo oraz materiałów reklamowych firmy do dnia 15 lutego 2017 roku. Nie dostarczenie materiałów reklamowych lub zbyt późne dostarczenie materiałów reklamowych, nie zwalnia Wystawcy z zapłacenia wynagrodzenia.
9. Wystawca może zamówić wyłącznie u Motoroni, Usługi Dodatkowe obejmujące:  

a) wynajęcie powierzchni reklamowej na terenie Nieruchomości
b) podłączenie prądu,
c) przyłączenie do sieci wodociągowej na Okres Podnajmu,
d) wystąpienie do Motoroni o zgodę na reklamę ruchomą, na czas trwania Imprezy.
e) publikację materiałów reklamowych na terenie Targów, w szczególności w postaci ulotek reklamowych,
f) udzielenie niezbędnej pomocy organizacyjnej i technicznej w przypadku ustawienia na terenie Nieruchomości konstrukcji reklamowych należących do Wystawcy, (za zgodą i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora),

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wystawca odpowiedzialny będzie za szkody wyrządzone i odniesione przez osoby działające w jego imieniu oraz na jego rzecz, w tym w szczególności przez pracowników Wystawcy.
2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania działań ze strony osób działających w imieniu lub na rzecz Motoroni.
3. Motoroni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania  lub zaniechania osób trzecich, w tym również świadczących usługi na terenie MT Polska na zlecenie innych osób fizycznych bądź prawnych, nie wyłączając innych wystawców.
4. Za osoby, o których mowa w ust. 3 uznaje się także:

a) osoby towarzyszące Wystawcy, przezeń nie zatrudniane,
b) członków rodzin - Wystawcy bądź też jego pracowników lub usługodawców,
c) podmioty, którym Wystawca zlecił zabudowę stoiska.

 

 

ANULOWANIE REZERWACJI. ROZWIĄZANIE UMOWY PODNAJMU

1.Motoroni może anulować Rezerwację albo –w Okresie Podnajmu- rozwiązać umowę podnajmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wystawca:

a) opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek raty Opłaty,
b) narusza zasady korzystania z Powierzchni Podnajmu, a w szczególności używa Powierzchni Podnajmu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych Podnajmu, przepisami prawa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie Nieruchomości, nie powstrzyma się od dokonywania powyższych naruszeń pomimo otrzymania upomnienia od Motoroni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ogłoszenia upadłości Organizatora Imprezy bądź też Wystawcy - możliwość anulowania Rezerwacji albo rozwiązania stosunku podnajmu – podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze.

2. Wystawca może anulować rezerwację do dnia 21 grudnia 2016 roku bez żadnych konsekwencji, w tym także finansowych.
3. Zwrot sum wniesionych przez Wystawcę na poczet Opłaty przysługuje wyłącznie w razie gdy do anulowania rezerwacji doszło przed dniem 21 grudnia 2016 roku albo z winy Motoroni.
4. W przypadku rozwiązania pomiędzy stronami stosunku podnajmu w trakcie trwania Targów – Wystawcy nie przysługuje zwrot Opłaty za korzystanie z Przedmiotu Podnajmu, jak również innych należności Motoroni.
5. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2, anulowanie rezerwacji,  o ile nastąpiło z innych przyczyn niż w nim wymienione, uprawnia  Motoroni do naliczenia kary umownej w wysokości:

a) 50% Opłaty, jaka byłaby należna za korzystanie z Przedmiotu Podnajmu, o ile anulowanie rezerwacji miało miejsce do dnia 20 stycznia 2017 roku,
b) 85% Opłaty, jaka byłaby należna za korzystanie z Przedmiotu Podnajmu, w razie gdy do anulowania Rezerwacji doszło po 20 stycznia 2017 roku.  

6. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące anulowania rezerwacji  z inicjatywy Wystawcy oraz kar umownych, stosuje się odpowiednio do oświadczeń Klienta o rezygnacji z części zarezerwowanej uprzednio powierzchni, z tym  jednak, że Motoroni uprawnione będzie do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 5, w kwotach pomniejszonych w proporcji odpowiadającej zmniejszeniu powierzchni uprzednio zarezerwowanej, w stosunku do powierzchni, która zostanie faktycznie podnajęta.
7. W okolicznościach opisanych w ust. 5, sumy wniesione na poczet opłat wymienionych w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków, zostają w pierwszej kolejności zaliczone na poczet wskazanej w tym ustępie kary umownej, chyba że do anulowania rezerwacji doszło z winy Motoroni.
8. Wystawca, akceptując Kartę Zgłoszeniową, wyraża zgodę na dokonanie powyższego zaliczenia.
9. W przypadku upadłości którejkolwiek ze stron postanowienia ust. 2 do 7 znajdują zastosowanie z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze, powołanej w ustępie 1 niniejszego Rozdziału.
10. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora Imprezy.

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 – Oznaczenie Przedmiotu Podnajmu
Załącznik nr 3 – Reklama
Załącznik nr 4 - Regulamin EXPO XXI
Załącznik nr 5 – Oświadczenie wystawcy
Załącznik nr 6 – Protokół przekazania / odbioru Przedmiotu Podnajmu
Załącznik nr 7- Usługi Dodatkowe

patroni medialni

na górę